Sakrament Bierzmowania

 

Przygotowanie dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania prowadzi ks. dr Paweł Nowogórski CSMA

Uwaga!

Termin Sakramentu Bierzmowania - 1 czerwica 2013 roku o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Górsku.

 

Najbliższe spotkania:

21 kwietnia, o godz. 11.00.

5 maja, o godz. 11.00.

12 maja o godz. 11.00 (przeniesione z czerwca)

         W związku z tym podajemy terminy zaliczeń:

Klasy trzecie i spoza szkoły  w Górsku

 - 27 kwietnia  (sobota) z drugiej części – rano od godz. 10-12 i popołudniu od godz. 14-16

- 11 maja (sobota)  z 3 (ostatniej) części  - rano od godz. 10-12 i popołudniu od godz. 15-17

       Zaliczenia będą miały miejsce w soboty przed południem i popołudniu. W zakrystii znajduje się lista na zapisy, prosimy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania o zarezerwowanie sobie (w niedziele po Mszach św.) dogodnej godziny. 

Klasy drugie gimnazjum będą mieć zaliczenia w poniżej podanych terminach. Prosimy także o zapisywanie się na listę.

- 24 kwietnia godz. 15-17 (1 część)

- 11 maja (sobota)  - od godz. 14-15 (2 część)

 Próby przed Bierzmowaniem wraz z Triduum modlitewnym: 29, 30 i 31 maj o godz. 18.00.

Spowiedź św. dla kandydatów oraz świadków i rodzin w piątek 31 maja od godz. 16.00.

 

Osoby, które były ochrzczone poza nasza Parafią, proszone są o przyniesienie świadectwa Chrztu lub Wypisu z Księgi Ochrzczonych.

 

Wcześniejsze wpisy:

Sakrament Bierznowania przewidziany jest na miesiąc czerwiec  2013 roku (dzień zostanie podany w późniejszym czasie). Terminy zaliczeń ustalane sa w czasie spotkań formacyjnych.

Najblizsze spotkania przewidziane są na:

3 marca 2013 o godz. 11.00,

21 kwietnia 2013 o godz. 11.00,

5 maja 2013 o godz. 11.00.

Ostatnio odbyły się:

6 stycznia 2013
17 luty 2013
      Uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjum którzy uczęszczją do szkół do Torunia lub innych miejscowości oraz starsi, którzy jeszcze nie przystąpili do S. Bierzmowania, proszeni sa o zgłoszenie się do Parafii - do ks. Pawła w celu przygotowania sie do Sakramentu.

Pytania

PYTANIA (1 część) do Sakramentu Bierzmowania (ks. Paweł Nowogórski CSMA)

PYTANIA - PACIERZ

1. Znak Krzyża świętego.    W imię Ojca, i Syna, i ducha Świętego. Amen.

 2. Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,

przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,

i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen

 3. Pozdrowienie anielskie

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

 4. Skład apostolski

Wierzę w jednego Boga, * Ojca wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, * światłość ze światłości. * Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony, a nie stworzony, * współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. * On to dla nas, ludzi, * i dla naszego zbawienia * zstąpił z nieba. * I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, * i stał się człowiekiem. * Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. * I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. * I wstąpił do nieba; * siedzi po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umarłych: * a królestwu Jego nie będzie końca. * Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, * który od Ojca i Syna pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; * który mówił przez proroków. * Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. * Wyznaję jeden chrzest * na odpuszczenie grzechów. * I oczekuję wskrzeszenia umarłych. * I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

 5. Chwała ojcu  i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków

 6. Pod twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

 7. Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże,
Twe słowo mylić nie może.

 8. Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

9. Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję,
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.

 10. Akt żalu

Ach, żałuje za me złości
jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłości mnie, grzesznemu,
dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

 11. Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.- I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo...
Oto Ja Służebnica Pańska.- Niech ni się stanie według słowa twego. Zdrowaś Maryjo...
A Słowo stało się ciałem.- I zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo...

 12. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo żył i dobrze ci się powodziło na ziemi.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż
7. Nie kradnij
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 13. Przykazanie miłości Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i ze wszystkich sił swoich. A bliźniego swego jak siebie samego.

 14. Pięć przykazań kościelnych

 1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymywać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię świętą.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresie pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 15. Sakramenty święte

 1. Chrzest
 2. Bierzmowanie
 3. Najświętszy Sakrament
 4. Pokuta
 5. Namaszczenie chorych
 6. Kapłaństwo
 7. Małżeństwo

 16. Warunki sakramentu Pokuty

1. Rachunek sumienia.
2. Żal za grzechy.
3. Mocne postanowienie poprawy.
4. Szczera spowiedź.
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i ludziom.

 17. Główne prawdy wiary

1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 18. Cnoty boskie

 1. Wiara
 2. Nadzieja
 3. Miłość

 19. Cnoty główne

 1. Roztropność
 2. Sprawiedliwość
 3. Wstrzemięźliwość
 4. Męstwo

 20. Dobre uczynki

 1. Modlitwa
 2. Post
 3. Jałmużna

 21. Rzeczy ostateczne

 1. Śmierć
 2. Sąd Boży
 3. Niebo – albo Piekło

 22. Siedem grzechów głównych

1. Pycha.
2. Chciwość.
3. Nieczystość.
4. Zazdrość.
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6. Gniew.
7. Lenistwo.

 23. Grzechy przeciw Duchowi Św.

1. Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego.
2. Rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej.
3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
4. Zazdrościć lub nie życzyć bliźniemu łaski Bożej.
5. Mieć zatwardziałe serce na zbawienne natchnienia.
6. Umyślnie zaniedbywać pokutę aż do śmierci.

 24. Dary Ducha Świętego

 1. Dar miłości
 2. Dar rozumu
 3. Dar umiejętności
 4. Dar Rady
 5. Dar męstwa
 6. dar pobożności
 7. Dar bojaźni Bożej

 Ważne pytanie!   25. Grzechy cudze

1. Namawiać do grzechu.
2. Grzech nakazywać

3. Na grzech drugich zezwalać.
4. Innych do grzechu pobudzać.
5. Na grzech drugich milczeć.
6.Grzech drugich pochwalać

7. Grzechu nie karać.
8. Do grzechu pomagać.
9. Grzech innych bronić. (uniewinniać)

 26. Uczynki miłosierne co do duszy

1.      Grzesznych upominać

2.      Nieumiejętnych pouczać

3.      Wątpiącym dobrze radzić

4.      Strapionych pocieszać

5.      Krzywdy cierpliwie znosić

6.      Urazy chętnie darować

7.      Modlić się za żywych i umarłych

 27 Uczynki miłosierne co do ciała

 1. Głodnych nakarmić
 2. Spragnionych napoić
 3. Nagich przyodziać
 4. Podróżnych w dom przyjąć
 5. Więźniów pocieszać
 6. Chorych nawiedzać
 7. Umarłych pogrzebać

 28 Osiem błogosławieństw

1.      Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebieskie

2.      Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię

3.      Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni

4.      Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

5.      Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią

6.      Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

7.      Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni będą nazywani synami Bożymi.

8.      Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie.

 

PYTANIA (2 część) do Sakramentu Bierzmowania (ks. Paweł Nowogórski CSMA)

Pytania katechizmowe

 1. Co to znaczy, że dusza ludzka jest nieśmiertelna? To znaczy, że nie umiera.

 2. Dlaczego Bóg powierzył nam świat?  Bóg powierzył nam świat po to, abyśmy z niego korzystali, cieszyli się nimi, rządzili sprawiedliwie, oddając mu cześć.

 3. Dlaczego Boga nazywamy świętym? Boga nazywamy świętym, ponieważ jest nieskończenie dobry i ponad wszystko najdoskonalszy.

 4. Kiedy człowiek jest szczęśliwy? Gdy kocha Boga i żyje z Nim w przyjaźni.

 5. Jak nazywamy grzech pierwszych ludzi? Grzechem pierworodnym.

 6. Kto pierwszy złożył ofiarę Bogu z chleba i wina?    Melchizedek.

7. Dlaczego Najświętsza Maryja Panna jest Niepokalanie Poczęta?

Bo od pierwszej chwili swego życia była pełna łaski i wolna od grzechu pierworodnego.

8. Co nakazuje nam Bóg w pierwszym przykazaniu: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”?  Bóg w …, abyśmy tylko Bogu oddawali cześć najwyższą.

- Kto grzeszy?

Każdy, kto nie modli się, nie kocha Boga całym sercem, oddaje cześć Boską przedmiotom lub zwierzętom, wierzy w zabobony i wróżby – grzeszy przeciwko pierwszemu przykazaniu Bożemu.

 9.      Co nakazuje nam Bóg w drugim przykazaniu: „Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno”?

Bóg w …, abyśmy zawsze czcili Boga i wymawiali imię Boże z szacunkiem.

- Kto grzeszy? Każdy, kto lekkomyślnie i w żartach wymawia imię Boże lub imiona świętych, składa fałszywe przysięgi.

 10. Co nakazuje nam Bóg w trzecim przykazaniu: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”? Bóg w … nakazuje nam święcić niedziele i święta przez uczestnictwo we Mszy świętej i powstrzymywanie się od wszelkich prac.

- Kto grzeszy? Każdy, kto z lenistwa i lekkomyślnie opuszcza Mszę świętą w niedzielę lub święta, albo niedbale w niej uczestniczy, grzeszy przeciwko 3 przykazaniu.

11. Co Bóg nakazuje nam w czwartym przykazaniu: „Czcij ojca swego i matkę swoją”? Bóg …, kochać ich, szanować, a w chorobie i starości opiekować się nimi.

- Kto grzeszy? Każdy, kto nie modli się za rodziców, nie słuch a ich, martwi, oszukuje i nie przychodzi im z pomocą w potrzebie, grzeszy przeciwko czwartemu przykazaniu .

 12.  Co nakazuje Bóg w piątym przykazaniu: „Nie zabijaj”?

Pan Bóg … szanować zdrowie i życie swoje i innych oraz z szacunkiem odnosić się do wszystkiego, co stworzył Bóg.

- Kto grzeszy? Przeciwko piątemu przykazaniu Bożemu: „Nie zabijaj” grzeszy ten, kto odbiera sobie lub innym życie, szkodzi zdrowiu, znęca się nad zwierzętami i niszczy przyrodę.

13.  Co Bóg nakazuje nam w szóstym przykazaniu: „Nie cudzołóż” i w dziewiątym przykazaniu: „Nie pożądaj żony bliźniego swego”?

Bóg … oczekuje od nas skromności i czystości w myślach, mowie i uczynkach.

- Kto grzeszy? Każdy, kto myśli o nieskromnych rzeczach, mówi brzydkie słowa, nie dba o czystość swoich słów, czyni nieskromne rzeczy prowadzące do grzechu, ten nie zachowuje szóstego i dziewiątego przykazania.

 14. Co nakazuje Bóg w siódmym przykazaniu: „Nie kradnij” i dziesiątym: „Nie pożądaj rzeczy bliźniego swego”? Bóg … nakazuje nam szanować cudzą, społeczną i swoją własność i pracę, nie pragnąć i nie przywłaszczać cudzej i społecznej własności.

- Kto grzeszy? Każdy, kto kradnie, niszczy cudzą, społeczną a także swoją własność, kto nie oddaje pożyczonych lub znalezionych rzeczy, kto zazdrości i pożąda cudzej własności, grzeszy przeciwko siódmemu i dziesiątemu przykazaniu.

15. Co nakazuje Bóg w ósmym przykazaniu: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu? Bóg … mówić prawdę i bronić prawdy.

- Kto grzeszy? Każdy, kto kłamie, fałszywie zeznaje, plotkuje, niesprawiedliwie oczernia bliźniego, grzeszy przeciwko ósmemu przykazaniu Bożemu.

 16. Kto jest następcą Pana Jezusa na ziemi? Biskup Rzymu czyli ojciec święty.

17. Co to są sakramenty święte? To znaki widzialne, przez które Jezus Chrystus daje łaskę jednoczącą człowieka z Bogiem.

18. Co to jest Chrzest Święty? Chrzest święty jest to pierwszy sakrament, którym Chrystus uwalnia nas od grzechu pierworodnego i innych grzechów, udziela nam życia nadprzyrodzonego i czyni nas dziećmi Kościoła.

19. Co to jest Eucharystia? Eucharystią lub Komunią świętą nazywamy chleb i wino przemienione mocą słów Pana Jezusa w Ciało i Krew.

20. W jaki sposób Jezus okazuje miłość grzesznikom?

Jezus okazuje miłość grzesznikom, przebaczając im grzechy w Sakramencie Pokuty.

 21. Co nazywamy grzechem? Grzechem nazywamy świadome i dobrowolne myśli, słowa i uczynki, przeciwne przykazaniom Boga.

- Co nazywamy grzechem ciężkim, czyli śmiertelnym? Świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych w ważnej sprawie.

- Co nazywamy grzechem powszednim, czyli lekkim?Przekroczenie przykazań Bożych w małej rzeczy lub w rzeczy ważnej, lecz nie całkiem świadomie i dobrowolnie.

 22. Jaki sakrament ustanowił Pan Jezus dla przebaczenia, odpuszczenia i darowania grzechów? Sakrament Pokuty.

- Jakie są warunki sakramentu pokuty? Jest pięć warunków Sakramentu Pokuty:

 1. Rachunek sumienia
 2. Żal za grzechy
 3. Mocne postanowienie poprawy
 4. Szczera spowiedź
 5. Zadośćuczynienie.
 6. Kiedy robimy rachunek sumienia? Codziennie przed spoczynkiem. Dokładny rachunek sumienia robimy przed spowiedzią.

23. Jak przeprowadzamy rachunek sumienia?

Rachunek sumienia rozpoczynamy modlitwą, następnie przy pomocy książeczki i przykazań Bożych przypominamy grzechy najpierw śmiertelne, potem lekkie i zaniedbania, popełnione od ostatniej spowiedzi.

24. Dlaczego żal za grzechy jest najważniejszym warunkiem Sakramentu Pokuty?

Żal za grzechy dlatego jest najważniejszym warunkiem Sakramentu Pokuty, że Pan Jezus przebacza każdemu człowiekowi, który żałuje za grzechy, który rozumie, że uczynił źle i chce Boga przeprosić.

25. Co mamy czynić, żeby postanowienie poprawy było skuteczne?

Żeby postanowienie poprawy było skuteczne powinniśmy określić, z jakich grzechów chcemy się poprawić i w jaki sposób mamy zamiar to uczynić.

26. Kiedy spowiedź jest nieważna, świętokradzka? Gdy podczas spowiedzi umyślnie nie wyznamy grzechu, albo nie żałujemy za grzechy i nie postanawiamy poprawy.

27. Jak należy zadośćuczynić Panu Bogu? Zadośćuczynić Panu Bogu należy przez sumienne odmówienie pokuty wyznaczonej przez kapłana.

- Jak należy zadośćuczynić bliźniemu?

Zadośćuczynić bliźniemu to znaczy wynagrodzić za wyrządzoną krzywdę.

28. Jaki okres w życiu Pana Jezusa rozpoczęła Niedziela Palmowa? Tydzień, w którym Jezus przez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie zbawił wszystkich ludzi.

29. Jakie sakramenty ustanowił Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy?

Podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus ustanowił Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa.

30. Dlaczego Jezus umarł na krzyżu? Jezus umarł na krzyżu, aby nas zbawić.

31. Dlaczego Maryję nazywamy Matką wszystkich ludzi?

Matyję nazywamy Matką wszystkich ludzi, ponieważ Jezus na krzyżu uczynił Ją naszą Matką słowami: „Synu, oto Matka twoja”.

32. Czego dokonuje Pan Jezus w każdej Mszy świętej? Jezus oddaje swoje życie za nas, abyśmy przez Jego śmierć oczyszczeni z grzechów, mogli Go przyjąć do serca.

33. Co obiecał Jezus tym, którzy z głęboką wiarą odprawiają dziewięć pierwszych piątków miesiąca? Że przed śmiercią da im łaskę pojednania z Bogiem.

34. Do czego zobowiązał Pan Jezus Apostołów przed wstąpieniem do nieba?

Pan Jezus przed wstąpieniem do nieba zobowiązał Apostołów, aby poszli na cały świat, głosili Ewangelię i udzielali Sakramentu Chrztu.

 

PYTANIA (3 część) do Sakramentu Bierzmowania (ks. Paweł Nowogórski CSMA)

1. Co to jest Pismo Święte?  Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.

 2. Kto jest autorem Pisma Świętego? Autorami Pisma Świętego są ludzie natchnieni przez Ducha Świętego.

 3. Jak dzieli się i z ilu ksiąg składa się Pismo Święte?

Pismo Święte dzieli się na Stary Testament – 46 ksiąg – oraz Nowy Testament – 27 ksiąg, razem 73 księgi.

 4. Co jest przewodnią myślą Pisma Świętego? Przewodnią myślą Pisma Świętego jest Boży Plan Zbawienia.

 5. Jak inaczej nazywamy Ewangelię? Ewangelię nazywamy też „Dobrą Nowiną”, ponieważ obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę, zbawienie, godność dziecka Bożego; ukazuje sens życia.

 6. Kto napisał cztery Ewangelie?  Ewangelie napisali: św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz, św. Jan.

 7. Wymień księgi Pisma Świętego Nowego Testamentu.  Cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, 14 listów św. Pawła, 7 listów innych Apostołów oraz Apokalipsa (Objawienie) św. Jana.

 8. Co to jest Tradycja?  Tradycja, czyli Podanie ustne, zbiór objawionych prawd Bożych, niespisanych przez Apostołów, które Kościół Katolicki przechowuje i podaje do wierzenia.

 9. Skąd wiemy, że Pan Jezus był prawdziwym człowiekiem?  Z Objawienia Bożego, zawartego w Piśmie Świętym. O istnieniu Jezusa wspominają też starożytni historycy rzymscy i żydowscy.

10. Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa.    (Drogi uczniu Jezusa, pomyśl sam)

 11. Wymień kilka cudów Pana Jezusa. (Musisz pogrzebać w pamięci. Już wiesz? Przemiana wody w wino w Kanie Galilejskiej, rozmnożenie chleba, uzdrowienie paralityka, wskrzeszenie Łazarza, uciszenie...)

 12. Wymień kilka przypowieści Pana Jezusa. (Nie mów, że nie pamiętasz! O synu marnotrawnym, o zagubionej owcy, o miłosiernym Samarytaninie, o siewcy, o robotnikach, o talentach... Pamiętasz więcej?)

 13. Co to jest Kościół katolicki?  Kościół katolicki to:

a) Zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów

b) lud Boży wybrany przez Boga, ma specjalne zadanie: uczyć o Bogu i być znakiem Boga

c) Ciało Mistyczne Jezusa Chrystusa, czyli żywy organizm, którego głową jest Chrystus, członkami ludzie ochrzczeni, połączeni z nim życiem Bożym (łaską), wzajemnie odpowiedzialni za siebie.

 14. Co jest celem i zadaniem Kościoła? Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie misji zbawczej Chrystusa; budowanie Królestwa Bożego na ziemi i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem.

 15. Jaką władzę dał Chrystus Kościołowi?  Potrójną władzę: nauczycielską, kapłańską i pasterską.

 16. Jakie cechy posiada Kościół?  Kościół katolicki jest:

 a) Jeden
– ponieważ głosi zawsze i wszędzie tę samą naukę
– udziela wszędzie tych samych sakramentów

– ma jednego, najwyższego pasterza
b) Święty
- głosi świętą naukę Jezusa Chrystusa
- sprawuje Eucharystię i udziela sakramentów (a działa wtedy sam Bóg)
- wychował i wychowuje zastępy świętych
c) Powszechny
- trwa nieprzerwanie od Jezusa do końca świata
- jest przeznaczony do wszystkich ludzi
- rozszerza się po całej ziemi
d) Apostolski
- uczy tego samego, co Apostołowie
- udziela tych samych co oni sakramentów
- biskupi są prawowitymi następcami Apostołów

 17. Kim jest Duch Święty?  Duch Święty to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

 18. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?  Duch Święty zstąpił na Apostołów w dzień Zielonych Świąt (Dzień Pięćdziesiątnicy), w postaci ognistych języków.

 19. Kiedy Duch Święty zstępuje na nas?  Duch Święty zstępuje na nas już przy chrzcie świętym, a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie bierzmowania.

 20. Jaką rolę w Kościele spełniają biskupi i kapłani?  Biskupi są następcami Apostołów, a kapłani współpracownikami biskupów. Zjednoczeni z Ojcem Świętym wypełniają urząd nauczycielski, kapłański i pasterski w Kościele.

 21. Co to jest diecezja?  Diecezja to część Kościoła, którą rządzi biskup ordynariusz. My należymy do archidiecezji warszawskiej. Jej ordynariuszem jest Arcybiskup Kazimierz Nycz

 22. Co to jest Świętych Obcowanie?  Świętych Obcowanie jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, duszami w czyśćcu i świętymi w niebie.

 23. Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą?  Matkę Najświętszą czcimy dlatego, bo jest:
a) Matką Boga – Jezusa Chrystusa
b) Niepokalanie poczęta (wolna od grzechu pierworodnego od pierwszej chwili życia)
c) Wniebowzięta – z duszą i ciałem

 24. Jaki sąd czeka człowieka po śmierci?  Zaraz po śmierci, sąd szczegółowy, a po zmartwychwstaniu ciał sąd ostateczny nad całą ludzkością.

 25. Co to jest czyściec?  Czyściec jest to stan kary doczesnej.

26. Co to jest niebo?  Niebo jest to stan, w którym aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem.

27. Co to jest piekło?  Piekło jest to stan wiecznej kary.

 28. Wymień tajemnice różańca świętego.

 Tajemnice radosne
1.Zwiastowanie N.M.P
2.Nawiedzenie Św. Elżbiety
3.Narodzenie P. Jezusa
4.Ofiarowanie P. Jezusa
5.Znalezienie P. Jezusa
 
Tajemnice bolesne
1.Konanie P. Jezusa
2.Okrutne biczowanie Pana Jezusa
3.Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
4.Pan Jezus dźwiga ciężki krzyż
5.Ukrzyżowanie Pana Jezusa
 
 Tajemnice światła
1.Chrzest Chrystusa w Jordanie
2.Objawienie Chrystusa na weselu w Kanie
3.Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4.Przemienienie na górze Tabor
5.Ustanowienie Eucharystii
 
Tajemnice chwalebne
1.Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2.Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3.Zesłanie Ducha Świętego
4.Wniebowzięcie N.M.P
5.Ukoronowanie N.M.P

 29. Wymień obowiązujące święta kościelne.
Boże Narodzenie, Nowy Rok, Trzech Króli, Wniebowstąpienie Pańskie, Boże Ciało, Niepokalane Poczęcie NMP, Wniebowzięcie NMP, Św. Piotra i Pawła, Wszystkich Świętych, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, no i oczywiście wszystkie niedziele.

 30. Jakie nieszczęścia sprowadza na człowieka grzech?  Grzech ciężki powoduje utratę łaski uświęcającej, a po śmierci karę wieczną. Grzech lekki nie powoduje utraty łaski uświęcającej, lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary w czyśćcu i przygłusza głos sumienia.

31. Co to jest łaska Boża?  Łaska Boża to dar nadprzyrodzony, którego Bóg udziela nam do zbawienia.

 31. Kto nam wysłużył łaskę Bożą?  Wszystkie łaski wysłużył nam Jezus Chrystus swą męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Otrzymujemy je tylko od Niego.

 32. Jakie są rodzaje łaski Bożej?  Rozróżniamy łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową.

 33. Co to jest łaska uświęcająca?  Łaska uświęcająca to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi.

 34. Kiedy po raz pierwszy otrzymaliśmy łaskę uświęcającą i przez co możemy ją utracić?  Łaskę uświęcającą otrzymaliśmy na chrzcie świętym, a możemy ją utracić przez grzech ciężki.

 35. Przez co możemy odzyskać łaskę uświęcającą?

Utraconą łaskę uświęcającą możemy odzyskać przez sakrament pokuty i żal doskonały.

 36. Przez co pomnażamy w sobie łaskę uświęcającą? Łaskę uświęcającą pomnażamy w sobie przez przyjmowanie sakramentów i spełnianie dobrych uczynków.

 37. Co to jest łaska uczynkowa? Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków.

 38. Co to jest sakrament? Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą.

 39. Wymień siedem sakramentów świętych. (7)

 40. Jak dzielimy sakramenty?  Sakramenty dzielimy na:
a) sakramenty dla umarłych na duszy – chrzest i pokuta; i dla żywych na duszy – pozostałe

b) sakramenty niepowtarzalne – chrzest, bierzmowanie, kapłaństwo; i powtarzalne – pozostałe

 41. Co to jest chrzest?  Chrzest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże (łaskę), czyni członkami Kościoła. Pierwszy, bo bez niego nie można przyjąć ważnie innych sakramentów. Najpotrzebniejszy, bo bez niego nie można się zbawić. zobowiązuje on nas do stałego nawracania się, do walki z grzechem i pogłębiania wiary.

 42. Kto może udzielić chrztu świętego?  Chrztu świętego uroczystego może udzielić kapłan lub diakon, zaś w nagłym wypadku – każdy człowiek.

 43. W jaki sposób należy ochrzcić w nagłym wypadku?
a) wzbudzić intencję, że chcę ochrzcić
b) polać czoło chrzczonego wodą
c) równocześnie wypowiedzieć słowa: „(imię), ja ciebie chrzczę, w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego”

 44. Co to jest bierzmowanie?
Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

 45. Jaki jest związek pomiędzy chrztem i bierzmowaniem?
Przez chrzest otrzymujemy prawo udziału w posłannictwie Jezusa Chrystusa (głoszenie Słowa Bożego, oddawanie czci Bogu, przetwarzanie świata), zaś przez Sakrament Bierzmowania przyjmujemy na siebie obowiązek, aby świadomie włączyć się w to posłannictwo i otrzymujemy w tym celu pomoc łaski Bożej.

 46. Jakich łask udziela bierzmowanie?
1. Pomnaża łaskę uświęcającą
2. Wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusa
3. Daje siedem darów Ducha Świętego
4. Daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli

 47. Co to znaczy bronić swojej wiary?  Znaczy to:
a) umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty
b) być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć
c) nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę

 48. Jak należy przygotować się do sakramentu bierzmowania?
1. Modlić się o dary Ducha Świętego
2. Poznać najważniejsze prawdy wiary
3. Wyrabiać w sobie pobożność, pracowitość, silną wolę, życzliwość
4. Wybrać sobie patrona
5. Poprosić świadka do bierzmowania
6. Oczyścić duszę z grzechów

 49. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament? Najświętszy Sakrament ustanowił Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy, w Wielki Czwartek słowami: „bierzcie i jedzcie, to jest bowiem Ciało Moje – to jest bowiem Kielich Krwi Mojej”.

 50. W jakim celu ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?  Pan Jezus ustanowił Eucharystię, aby:
a) za nas ofiarować się we Mszy św.
b) w Komunii św. Być naszym pokarmem
c) aby stale przebywać wśród nas

 51. Co to jest Msza św. Msza św. jest to uobecnienie ofiary krzyżowej Jezusa Chrystusa.

 52. Kiedy dobrze uczestniczymy we Mszy św.?  Wtedy kiedy jesteśmy obecni w kościele na całej Mszy św., modlimy się wspólnie z kapłanem i ofiarujemy się wraz z Panem Jezusem Bogu Ojcu. W pełni uczestniczymy wówczas, gdy przyjmujemy Komunię św.

 53. Pod jakimi warunkami możemy często przyjmować Komunię św.?
Komunię św. możemy często przyjmować gdy:
a) mamy łaskę uświęcająca
b) czystą intencję (chcę zjednoczenia z Bogiem)
c) zachowany jest post eucharystyczny – 1 godzina przed przyjęciem Komunii św.

 54. Co to jest sakrament pokuty?  Sakrament pokuty i pojednania, to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza nam grzechy popełnione po chrzcie św. i daje pomoc, aby stawać się lepszym człowiekiem.

 55. Co to jest namaszczenie chorych?  Namaszczenie chorych to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski dla duszy, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia.

 56. Co to jest Kapłaństwo?  Kapłaństwo to sakrament, który daje władzę głoszenia Słowa Bożego, składania ofiary Mszy św. i udzielania sakramentów oraz łaskę do godnego ich wykonywania.

57. Co to jest sakrament małżeństwa?  Sakrament małżeństwa to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

58. Przeczytaj Ewangelię wg św. Łukasza

/Powyżej propozycje pytań i odpowiedzi – należy uczyć się pytań na podstawie szerszych opisów i wyjaśnień w „Sakrament Bierzmowania” Ks. I. S. Bruski, Olsztyn 2003/

(teksty nieautoryzowane tylko do użytku wewnętrznego!)

Partnerzy